Informacja o jakości powietrza

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Klauzula Informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie RODO” przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych::

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
  przy ul. 1 Maja 286, 41-710 Ruda Śląska

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pani Agata Karasewicz.

Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod.zlobek@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Celem zbierania danych jest zawarcie oraz realizacja umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. identyfikacja przy odbiorze dziecka, nawiązania szybkiego kontaktu w sytuacjach szczególnych, np. choroba dziecka itp.) oraz cele związane z archiwizacją dokumentacji dziecka,
 2. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych). Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Panią/ Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych w formularzu: „Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka”, „Dane potrzebne do przygotowania umowy”, w sytuacji nie podania tych danych nie będzie podstawy do zawarcia umowy oraz jej realizacji.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a)     dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Żłobkowi Miejskiego w Rudzie Śląskiej;
 • wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora ( wynikające z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • archiwizacja dokumentacji dziecka przez okres 5 lat od momentu zakończenia umowy.